Norge Nasjonal informasjon (Norsk / Norwegian)

Medlemslandene i EU-området må forholde seg til de generelle regler og bestemmelser som EU har vedtatt relatert til plattform- og stolheiser. Imidlertid vil det kunne være spesifikke tilleggsregler utover disse som gjøres gjeldende i det enkelt land. Det er derfor viktig at produsenter og forhandlere, så vel som arkitekter og byggefirma, kjenner til og forholder seg til disse reglene.

Overordnet regelverk:

Maskindirektivet 2006/42/EC

Maskindirektivet med tilhørende standard definerer krav til sikkerhet (HMS) for maskiner, derav også for løfteplattformer og trappeheiser. Ved løftehøyder over 3 m skal en løfteplattform kontrolleres av en Notified Body, og et EU sertifikat utstedes. 

Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av trappeheiser og løfteplattformer.

For 2009-05-20 nr. 544.

Maskindirektivet er implementert i alle EU medlemsland og omfattes i Norge av Forskrifter om maskiner Det er krav til CE-merking.

Produktstandard EN81-41 og EN81-40

EN81-41 er en EU-standard for løfteplattformer som ble harmonisert av alle EU medlemsland i 2011. På samme måte er EN81-40 en harmonisert standard for trappeheiser innen EU. En maskin som er konstruert i samsvar med standarden, tilfredsstiller alle grunnleggende krav til sikkerhet, helse og miljø. Nasjonale regler kan imidlertid spesifisere spesielle eller strengere krav enn det som er definert i de harmoniserte reglene. 

Plan og bygningsloven (PLBL) - LOV 2008-06-27 nr. 71

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, er det overordnede regelverk som gjelder i Norge. Loven definerer rutiner for søknad og tillatelse før installasjon av løfteinnretninger, krav til sikker utførelse, ansvar, tilsyn, sikkerhetskontroll, vedlikehold og reparasjon. Loven pålegger eier av et anlegg ansvaret for at det er i driftsikker stand. Ref. kap 20, 21 og 29-9.

Byggesaksforskrift - FOR 2010-03-26 nr. 488

Erstatter tidligere Godkjenningsforskrift (GOF) og Saksbehandlingsforskrift (SAK). Forskriften skal sikre at foretak har nødvendige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i plan- og bygningsloven. Krav til foretakets organisasjon, system (beskrivelse av rutiner etc.) og faglig ledelse defineres. Videre defineres nærmere rutiner for søknad og tillatelse før installasjon av løfteinnretning samt tidsfrister for søknad og for kommunal behandling av søknad.

Tekniske forskrifter (TEK 10) - FOR 2010-03-26 nr.489

Bestemmelsene ivaretar personsikkerhet ved bruk, drift og vedlikehold av løfteinnretning. Administrative bestemmelser i forhold til installasjon, driftstillatelse, drift, tilsyn, ettersyn og sikkerhetskontroll beskrives i detalj. Eget kapittel for tekniske bestemmelser setter grunnleggende sikkerhetskrav. Krav til heis / løfteplattform i bygg defineres nærmere i § 12-3. Veiledning til Teknisk Forskrift gir nærmere beskrivelse av bestemmelser i TEK.


« Go Back