Nederland Nationale Informatie (Nederlands / Dutch)

EEG lidstaten moeten voloen aan de algemene regelgeving gerelateerd aan verticale plateauliften en trapliften zoals aangenomen door de Europese unie. Aansluitend kunnen er extra eisen worden gesteld door iedere individuele lidstaat. Het is van het grootste belang dat fabrikanten, distributeurs, architecten en aannemers kennis kunnen nemen van en voldoen aan deze specifieke voorschriften van het betreffende land.

Belangrijkste regelgeving:

Machine richtlijn 2006/42/EEG

De artikelen en annexes van de machine richtlijn definiëren de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor machines, inclusief verticale plateauliften en trapliften. Een notified body moet gevraagd worden een EEG conformiteit verklaring af te geven voor verticale plateauliften met een overbruggingshoogte van 3 meter.

Veiligheidswetgeving voor het ontwerp en de constructie van plateau- en stoeltrapliften

De machinerichtlijn is in Nederland opgenomen in twee nationale wetgevingen, te weten de Wet op de gevaarlijke werktuigen (verantwoordelijk ministerie het ministerie van SZW) en de warenwet (verantwoordelijk ministerie het Ministerie van VWS)

Productnormen EN 81-40 en EN 81-41

EN 81-40 is een Europese norm voor verticale plateauliften die door alle EEG lidstaten in de loop van 2009 wordt geharmoniseerd. EN 81-40 is al een geharmoniseerd EEG norm voor trapliften. Als de machine is gemaakt volgens deze norm dan komt deze daarmee overeen met de veiligheids- en gezondheidseisen voor machines. Nationale regelgeving en autoriteiten op het gebied van veiligheid mogen aanvullende of meer stringente eisen stellen dan deze welke zijn gedefinieerd in de geharmoniseerde norm.

Bouw voorschriften

De bouwvoorschriften met richtlijn is de belangrijkste wetgeving in Noorwegen. De wetgeving specificeert het proces om verticale plateauliften te mogen installeren, evenals de voorschriften voor veilige installatie, verantwoordelijkheid, werking, veiligheid, onderhoud en reparatie. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor een veilige werking.

Regelgeving voor keuring (GOF)

De wetgeving garandeert dat de individuele bedrijven voldoen aan de benodigde kwalificaties in overeenstemming met de bouw voorschriften. Deze kwalificaties zijn gerelateerd aan de organisatie, kwaliteitssysteem, routines, vereiste competenties van het personeel van het bedrijf.

Procedures voor toepassing (SAK)

De instructies definiëren de vereiste procedure welke gevolgd moeten worden voordat de verticale plateauliften in gebruik worden genomen. Deadline voor de toepassingen en locale administratieve procedures zijn gespecificeerd. Richtlijnen voor procedures voor toepassen geeft verdere details.

Technische regelgeving (TEK)

De regelgeving is gerelateerd aan de veiligheid van mensen die de verticale plateaulift gebruiken, bedienen of onderhouden. Gedetailleerd administratieve regels zijn gespecificeerd in relatie tot installatie, toestemming voor gebruik, inspectie en veiligheid. Een apart hoofdstuk met betrekking tot technische regels specificeert ook de fundamentele veiligheidseisen. Richtlijnen voor technische regelgeving specificeren ook de bepalingen in TEK.


« Go Back